§ 1
Internetový obchod pôsobiaci na adrese www.potahove-latky.com (ďalej len "online obchod") patrí spoločnosti Inter Tap s.c. (ďalej len "Predávajúci") so sídlom na ul. Bielska 26 A v Pisarzowice 43-332, tel 33 822 41 84.
§ 2
Predávajúci predáva svoj vlastný tovar cez internetový obchod.
§ 3
Iba tí, ktorí majú viac ako 18 rokov, môžu objednávať v online obchode.
§ 4
Predaj sa uskutočňuje prostredníctvom internetu vo forme zmluvy na diaľku medzi objednávateľom (ďalej len "Kupujúci") a predávajúcim.
§ 5
Predpokladom pre objednávku je správne vyplnenie príslušného formulára umiestneného v internetovom obchode kupujúcim.
§ 6
Objednávanie zo strany kupujúceho znamená prijatie ustanovení týchto predpisov.
§ 7
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky, ak údaje poskytnuté kupujúcim v objednávkovom formulári budú neúplné, nesprávne alebo nepravdivé.
§ 8
Predávajúci potvrdí prijatie objednávky cez internet v čase prijatia objednávky. Okrem toho bude predávajúci informovať kupujúceho elektronicky o zmenách stavu objednávky.
§ 9
Ak sa po zadaní objednávky ukáže, že objednaná položka nie je v súčasnosti k dispozícii, bude Kupujúci ihneď informovaný e-mailom alebo telefonicky osobou oprávnenou kontaktovať kupujúceho. Toto obdobie sa však predĺži, ak spadne na sviatky. V prípade takejto situácie má Kupujúci právo objednávku zrušiť.
§ 10
Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu zásielku v súlade s objednávkou do 21 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.
§ 11
Predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, s ktorou v súčasnosti spolupracuje.
§ 12
Ceny ponúkaných položiek nachádzajúcich sa v internetovom obchode sú vyjadrené v poľských zlotých a zahŕňajú DPH.
§ 13
Náklady na prepravu vo výške uvedenej v objednávkovom formulári alebo zamestnancom obchodu sa pripočítajú k celkovej hodnote objednávky najneskôr pri potvrdení objednávky. Náklady na prepravu sa môžu zmeniť v porovnaní so sumou uvedenou v objednávkovom formulári, ak objednávka pozostáva z produktov od rôznych dodávateľov. Kupujúci bude ihneď informovaný o zmene nákladov na dopravu zamestnancom online obchodu.
§ 14
Zásielky sa vykonávajú iba v rámci hraníc Poľskej republiky.
§ 15
Kupujúci je povinný vyzdvihnúť objednaný tovar a platba za objednaný tovar sa má vyrovnať podľa zvoleného spôsobu platby.
§ 16
Kupujúci môže odmietnuť vyzdvihnúť a zaplatiť objednaný tovar iba v prípade poškodenia alebo zničenia predmetu objednávky počas prijatia zásielky.
§ 17
Kupujúci akceptuje, že určitá časť ponúkaných produktov je vyrobená ručne, čo neumožňuje úplnú opakovateľnosť ponúkanej ponuky. Tieto rozdiely sa môžu vzťahovať len na malý stupeň farby, tvaru alebo dizajnu.
§ 18
Predávajúci ostrihá všetko úsilie k fotografiám výrobkov v internetovom obchode odrážajú skutočný vzhľad výrobkov, ale nie je tam žiadny vplyv na to, ako sú zobrazené na spotrebiteľov obrazovky zariadení. Preto, ak máte pochybnosti o produkte (najmä pokiaľ ide o farbu), obráťte sa na predajcu. Niekoľko vzoriek vybraných produktov si môžete objednať bezplatne.
§ 19
Podľa zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Journal of 24.06.2014 r, Pos 827 ..) Je kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov v lehote 14 dní odo dňa, keď tovar kupujúcemu - spotrebiteľ. Vrátil tovar musí byť vrátený v rovnakom stave (ak máte pôvodný obal, musí byť súčasťou dodávky) spolu s písomným vyhlásením o odstúpení od zmluvy alebo po odoslaní vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na adresu: obchod@potahove-latky.com a obdržal v špecifikácii balíčku objednávky alebo faktúry s DPH. Návrat tovaru predávajúcemu prebieha na náklady kupujúceho - spotrebiteľa. Škrabance, zmena farby alebo podobne mechanické poškodenie, ktorých výskyt by mohlo znamenať, nesprávnej manipulácii s tovarom, stratí nároku. Na vrátenie tovaru je potrebné kontaktovať Predávajúceho vopred. Podľa čl. 38 vyššie zákona sa odstúpenie od zmluvy nevzťahuje na výrobky predávané na bežných alebo štvorcových metroch a vyrezané z valcového a originálneho balenia s chemikáliami otvorenými po dodávke.
§ 20
V prípade návratu, bude splatná čiastka prevedená na bankový účet určený kupujúcim alebo poštovou poukážkou do 7 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Suma, ktorá sa má vrátiť, sa zníži o náklady na prepravu kupujúcemu. V prípade vrátenia poštovou poukážkou bude poľská pošta odpočítaná od vrátenej sumy (podľa jej cenníka).
§ 21
Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa zakúpeného tovaru by mali byť predložené kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho (obchod@potahove-latky.com).
§ 22
redávajúci nezodpovedá za následky neúmyselných udalostí, ktoré nemal, čo zabránilo jeho výkonu zmluve (požiar, záplavy, štrajky, uzávery hraníc atď.).
§ 23
Strany sa snažia riešiť všetky možné spory priateľským spôsobom av prípade, že takáto dohoda by bola nemožná, spor vyrieši príslušný súd pre sídlo predávajúceho.
§ 24
Úložisko spracováva osobné údaje kupujúceho len na účely plnenia objednávky, riadenia používateľských účtov, ochrany potenciálnych nárokov, vrátenia atď. A tiež štatistickú analýzu činnosti obchodu s cieľom optimalizovať ho.
§ 25
Ak kupujúci súhlasí, jeho osobné údaje sú spracované za účelom prezentácie marketingových materiálov v obchode (newsletter).
§ 26
Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ. Podrobné pravidlá sa riadia pravidlami ochrany osobných údajov Inter Tap s.c. ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť nariadení.

NFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom údajov je Inter Tap s.c. I.Binda, M.Binda, Inter Tap sp. O.o. so sídlom v Pisarzowiciach.

Mám právo pristupovať k mojim údajom, opraviť ich, požiadať o ich odstránenie. Od 25. 5. 2018 budem mať tiež právo obmedziť spracovanie, vzniesť námietky voči spracovaniu mojich osobných údajov a právo na prenos svojich údajov. Mám oprávnenie podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sú moje údaje spracované spôsobom, ktorý nie je v súlade s právnymi požiadavkami.

Na aký účel spracujeme vaše údaje? Údaje budú spracované na poskytovanie služieb poskytovaných spoločnosťou Inter Tap s.c. ako súčasť webových stránok a internetových obchodov.

Tieto údaje budú spracované i na marketingové účely, ktoré spočívajú v vás prenose s informáciami o službách poskytovaných správcom, povýšenie, propagačné akcie, mienku a na základe vášho ďalšieho súhlasu aj pomocou správy odoslané na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a rozhovory telefónne hovory.

Poskytovanie údajov je dobrovoľné, ale je potrebné využívať služby ponúkané administrátormi ako súčasť webových stránok a internetových obchodov. Bez poskytnutia osobných údajov nebudú tieto služby možné poskytovať.

Právnym základom na spracovanie mojich osobných údajov je čl. 23 sec. 1 bod 3 a čl. 23 sec. 1 bodu 5 zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov a od 25. 5. 2018 bude to čl. 6 par. 1b a čl. 6 par. 1 osvetlenie. f Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 r., o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES. Legitímny záujem správcu je marketing vlastného tovaru a výskumu názorov. Ak súhlasím so zasielaním marketingových správ aj na moju e-mailovú adresu a telefónne číslo, právnym základom bude aj článok. 10 zákona z 18. 7. 2002 o poskytovaní elektronických služieb a umenia. 172 zákona z 16.7.2004 Telekomunikačný zákon.

Príjemcovia osobných údajov budú zahŕňať poskytovateľa hostingu subjekty zapojené do bezpečnosti informácií, je na to oprávnená na základe osobitných predpisov štátnych orgánov, úradov účtovníctva na účely finančného účtovníctva, prevádzkovateľmi platobných a kuriérskej spoločnosti poskytujúce tovar je transakcie.

Osobné údaje budú spracované v priebehu času na preukázanie správnosti zodpovednosti správcu voči používateľovi. Toto obdobie zodpovedá dĺžke premlčacej lehoty pohľadávok. Osobné údaje spracované v oblasti marketingových aktivít bude spracovaná v čase, keď sú vykonávané administrátorom alebo výrazu pri objekte používateľa na ďalšie spracovanie osobných údajov na marketingové účely, alebo o odňatí súhlasu poslať marketingových informácií na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Zrušenie môjho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred odobratím súhlasu.

Mám dva druhy oprávnenia vzniesť námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov, ak správca spracováva moje osobné údaje:

na základe oprávnených záujmov môžem vzniesť námietky z dôvodov týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie;

na účely priameho marketingu môžem v každom prípade podať námietku.